รู้จักระบบแผนงานและงบประมาณ

ระบบงานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านการเขียนโครงการ และการขอใช้งบประมาณ รวมไปถึงการรายงานเงินคงเหลือในปีงบประมาณ ให้สามารถบรรลุกลยุทธ์และมาตรฐานของสถานศึกษา อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยประกอบไปด้วยเมนูผู้ดูแลระบบและเมนูผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูการใช้งาน ดังนี้ เมนูผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วย 1.ชื่อโครงการ 2.รายละเอียดโครงการ 3.พิจารณารายงานขอซื้อวัสดุ 4.อนุมัติโครงการ 5. อนุมัติรายงานขอซื้อวัสดุ 6.จัดการผู้ใช้ 7. จัดการกลยุทธ์ 8. จัดการการประเมินผล 9. จัดการราคากลาง 10.สรุปรายการขอซื้อวัสดุ และ เมนูผู้ใช้ ประกอบไปด้วย 1.ชื่อโครงการ 2. รายละเอียดโครงการ 3. แบบสรุปโครงการ 4. เบิกวัสดุและขอซื้อ และ 5. รายงานผล ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน สำหรับการทุ่มเทให้กับการดำเนินงานผ่านระบบงานแผนงานและงบประมาณนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา ประสบความสำเร็จบรรลุภารกิจ และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์

Last updated