รู้จักระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการในการรับสมัครนักเรียนให้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถกรอกและพิมพ์ใบสมัคร ใบมอบตัว ใบชำระเงิน และยื่นเอกสารหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ หรือสามารถพิมพ์เอกสารนำมายื่น ณ จุดรับสมัครได้ และสามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น ประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ทางโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเล็งเห็นความสำคัญต่อข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากรับสมัครนักเรียนและการกรอกข้อมูล การมอบตัวของนักเรียน สามารถนำมาต่อยอดในการวางแผนในการศึกษาต่อไป

Last updated